Close

What would you like to search for?

Close

Laat geen items zien

Product
aantal 0
0.00
Met belasting

Mijn account

Juice Plus+ - ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN – NEDERLAND

1. Uitleg van de overeenkomst: 

The Juice Plus+® Company Europe GmbH, CH-Basel (in het vervolg Juice Plus+ genoemd) verhandelt via haar website www.juiceplus.com en via direct marketing met Franchise-Partners voedingssupplementen aan eindverbruikers. Franchise-Partners kunnen via de genoemde website aankopen doen voor wederverkoop. Beiden worden in het vervolg kopers genoemd. Deze algemene leveringsvoorwaarden regelen de contractuele relatie tussen Juice Plus+ en de koper met betrekking tot alle bestellingen van goederen op deze website en in de aankopen tot directe verkoop.

2. Sluiting van de overeenkomst:

2.1. Alle aanbiedingen van Juice Plus+ op de website zijn vrijblijvend en niet bindend. Overeenkomsten komen pas tot stand met e-mail/online bestelling door de koper/onmiddellijke email, ontvangstbevestiging en levering van de goederen door Juice Plus+, of in directe verkoop door levering van de goederen.

2.2. Afwijkende of tegenstrijdige algemene leveringsvoorwaarden van de kopers worden niet erkend en zijn geen onderdeel van de overeenkomst.

2.3. De tekst van de overeenkomst is voor de koper te downloaden op de website. De tekst van de overeenkomst wordt door Juice Plus+ niet opgeslagen. De tekst van de overeenkomst staat in Duits, Engels, Italiaans en Franse taal ter beschikking. De koper kan met behulp van de knop “TERUG” foutieve ingaven corrigeren. In directe verkoop ontvangt de koper een te ondertekenen papieren overeenkomst.

3. Prijzen:

De prijzen zijn inclusief BTW. Verzendkosten kunnen in individuele gevallen extra berekend worden.

4. Levering:

4.1. De door de koper gewenste afspraken en tijdslimieten zijn niet bindend voor zover ze niet door Juice Plus+ schriftelijk zijn bevestigd. Slechts door Juice Plus+ benoemde afspraken zijn geldig. Juice Plus+ is in de keuze van de verzendmethode vrij.

4.2. Juice Plus+ is niet verantwoordelijk voor vertraging in de levering als gevolg van onmacht  en vrijwaart de klant niet van zijn overeengekomen verplichtingen.

4.3. De goederen worden door Juice Plus+ gevrijwaard en met overdracht van risico overhandigd, wanneer deze goederen op het adres van de koper geleverd worden en de goederen aan hem of aan een persoon in het gezin of aan de buren overhandigd zijn, waarbij diegene de ontvangst schriftelijk of elektronisch bevestigd heeft. Het adres is het adres dat de koper in zijn bestelling genoemd heeft.

5. HuisLever Service overeenkomsten:

5.1. HuisLever Service overeenkomsten (levering alle 1,2 of 4 maanden) worden in principe voor onbepaalde duur afgesloten. Beide partijen kunnen deze overeenkomst met een tijdslimiet van 30 dagen voor de volgende leveringstermijn opzeggen. De opzegging moet

schriftelijk geschieden. De koper kan een keuze maken tussen termijnbetaling met 3 of 4 maandelijkse  termijnbedragen of  elke eenmalige betaling van het totaalbedrag. Voor de bepaling van de gedeeltelijke betaling, verhoogt Juice Plus+ kosten, die berekend worden over het specifieke verschil tussen totaalprijs en termijnbetaling.

5.2. Ook de bestelling van eenmalige leveringen, voor zover deze als zodanig gekenmerkt zijn, valt ook binnen deze overeenkomst. In dit geval heeft de koper eveneens de keuze tussen eenmalige betaling of 3 of 4 maanden termijnbetaling. Punt 5.1 zin 2 is niet van toepassing.

6. Garantie:

De koper wordt op de wettelijke garantie rechten gewezen. In geval van schending van de garantie, kan de klant met de klantendienst contact opnemen. Nederland telefoon: +31 708080276 

7.Betaling en achterstallige betaling

7.1. Betaling is op de volgende manier mogelijk-credietkaart(Mastercard,Visa

7.2. De koopprijs is per facturatie verschuldigd.Voor zover de koper van een termijn  betaal-mogelijkheid gebruik maakt,is punt 5.2 overeenkomstig geldig.

7.3. Komt een klant geheel of gedeeltelijk met een termijnbetaling in gebreke,dan is JuicePlus+ gerechtigd het hele restbedrag op te eisen.De klant draagt de incassokosten.

8. Kosten ten laste van de koper:

Kunnen afboekingen bij onvoldoende dekking of andere bij de klant liggende oorzaken niet doorgevoerd worden, of komen leveringen op grond van verkeerde adresgegevens, niet afgehaald of ontvangst weigering bij Juice Plus+ terug, dan dient de klant de hieruit voortvloeiende kosten te betalen.

9. Uitsluiting van het herroepingsrecht:

Het herroepingsrecht geldt niet bij levering van verzegelde goederen, die op grond van gezondheidsbescherming of hygiëne niet voor teruggave geschikt zijn. Hetzelfde geldt voor snel bederfelijke goederen, waarvan de vervaldatum overschreden is. Is de koper geen gebruiker, dan heeft hij geen recht van herroeping.

10. Persoonsgebonden gegevens bescherming:

Persoonsgebonden gegevens van klanten (naam, adres, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens) worden slechts aan derden doorgegeven, voor zover dit voor de vervulling van de contractuele verplichtingen van Juice Plus+ absoluut noodzakelijk is. In dit geval beperkt zich de omvang van de over te dragen data tot het vereiste minimum. Voor overige gevallen wordt verwezen naar de afzonderlijke privacy policy onder www.juiceplus.com.

11. Nieuwsbrief & SMS-service

De koper gaat akkoord met het per e-mail toezenden van de Nieuwsbrief door Juice Plus+.und

het toesturen van SMS-berichten voor administratieve-en reclame doeleinden. Het e-mailadres en het mobiltelefoonnummer van de klant wordt niet aan derden doorgegeven. De koper kan zich voor de nieuwsbrief altijd onder customercare.nl@juiceplus.com afmelden.

12. Scheidbaarheids clausule:

12.1. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of inactief zijn, dan blijven de overige regels van kracht.

12.2.Veranderingen of aanvullingen van deze algemene leveringsvoorwaarden zijn slechts schriftelijk mogelijk. Hetzelfde geldt voor eis van de schriftelijke vorm.

12.3. Op deze algemene leveringsvoorwaarden is het woonplaatsrecht van de consument van toepassing. Is de koper ook verkoper dan is het gerechtshof Basel van toepassing en op de overeenkomst is het Zwitserse recht van toepassing.

 

HET HERROEPINGSRECHT 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen 30 dagen en zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De termijn voor het recht van herroepen bedraagt 30 dagen vanaf de datum van de bestelling of de datum van het afgesloten contract.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u  een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief, of een e-mail) sturen naar The Juice Plus+® Company c/o DHL, Marienbergerstr. 165, D-38122 Braunschweig of customercare.nl@juiceplus.com.

De u kunt daarvoor het bijgevoegde formulier voor het herroepingsrecht gebruiken. Dat is echter niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven, is het voldoende dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht voor de afloop van de vastgestelde termijn verzendt.

 

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u de overeenkomst herroept, zal Juice Plus+ de betalingen terugbetalen, die van de klant ontvangen zijn, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten, die voortkomen uit het feit dat de klant voor een andere wijze van levering gekozen heeft dan de door Juice Plus+aangeboden, gunstige standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop de mededeling van herroeping van de overeenkomst bij Juice Plus+ is binnengekomen. 

Voor deze terugbetaling gebruikt Juice Plus+ hetzelfde betaalmiddel als de klant bij de oorspronkelijke transactie ingezet heeft of het moet zo zijn dat er met u uitdrukkelijk wat anders is overeengekomen. In geen geval wordt aan u,vanwege deze terugbetaling ,kosten aangerekend.

Terugbetaling volgt nadat we de teruggestuurde producten hebben ontvangen.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen vanaf de dag waarop u The Juice Plus+® Company Ltd, United Kingdom over de herroeping van deze overeenkomst in kennis heeft gesteld, terug te zenden. De termijn is nageleefd, wanneer  u de goederen voor de afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt. 

U moet voor mogelijk verlies van waarde van de goederen betalen, wanneer deze waardevermindering na controle van kwaliteit, eigenschappen en werkwijze van de goederen is te wijten aan een behandeling van de u zelf.